Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 343 dzień roku
do końca pozostało 22 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu RENAULT Espace TD MR'91
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Rachwał Ewa 2011-12-14 11:52:31
Opublikował - Rachwał Ewa 2011-12-14 12:01:27
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2011-12-21 15:45:00 Status : nierozstrzygnięty

                     Oleśnica, dnia 14 grudnia 2011 r.

Nr RGNiOŚ.Sam.-1.2011

przedmiot przetargu

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu
RENAULT Espace TD MR'91

 Działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)oraz art.701 – 704 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż  pojazdu  RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997

Warunki udziału w przetargu ofertowym
1. Sprzedawca: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
2. Przedmiot sprzedaży: 
  - pojazd marki:  RENAULT Espace TD MR'91
  - nr rejestracyjny: DOL X898
  - rok produkcji: 1997
  - kolor lakieru: ciemnozielony
  - rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
  - pojemność : 2188 ccm
  - stan licznika: 450000 km
  - rodzaj nadwozia: van 5 drzwiowy 
3. Wyposażenie pojazdu: ABS, fotlele przednie obracane, fotele przesuwane w II rzędzie 3 szt., immobilizer, klimatyzacja, kolumna kierwonicy regulowana, lakier metalizowany, lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr., osłona częsci bagażowej, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, radioodtwarzacz, relingi dachowe, skrzynia biegów manualna 5-stopniowa, szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana, szyby przednie regulowane elektr., światła p/mgielne przednie, światła z regulacją konta pochylenia, tapicerka tekstylna, wspomaganie układu kierowniczego, zderzaki w klolorze nadwozia, żaluzja p/słoneczna szyby tylnej regul. mech.
4. Stan techniczny pojazdu: silnik niesprawny wymaga NG; układ zasilania, pompa wtryskowa, wtryskiwacze niesprawne, konieczna wymiana; poszczególne elementy oblachowania nadwozia oraz nadproża po stronie lewej i prawej skorodowane; drzwi tylne pęknięte, odkształcone, wnętrze pojazdu zabrudzone.
5. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica, przesłać pocztą na adres Urzędu lub faxem na nr tel.  71 314 02 04 w terminie do 21.12.2011 r. do godz. 15.45. z napisem „Przetarg na sprzedaż pojazdu RENAULT Espace”.  Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
6.  Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7.  Minimalna  cena  wynosi : 900 zł brutto.
8.  Samochód można oglądać w miejscowości Boguszyce, gmina Oleśnica.
9.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną .
10.  Warunki umowy zostały określone w zał. nr 2 do ogłoszenia.
11. Wszelkich  informacji udziela p.Ewa Rachwał - Kierownik Referatu RGNiOŚ pod nr telefonu: (71) 314 02 22.

Wójt                   
/-/ Marcin Kasina

 

Pliki do pobrania:
1. Treść przetargu
2. Zdjęcia

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Kupującego)

...........................................................

(miejscowość i data)


FORMULARZ OFERTY


Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2011 r. o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdu RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997 poj. 2188 ccm, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy ofertę.


1. Oferujemy cenę ofertową:

brutto: ...................................................(słownie ........................................................................)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wpłacenia zaoferowanej ceny przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zgodnej ze wzorem jak w zał. nr 2 do ogłoszenia.

3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Urząd Gminy Oleśnica

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001

lub w kasie Urzędu Gminy Oleśnica.


4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i warunkami udziału w przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (jeśli dotyczy).

Załączniki:

.................................................

.................................................

zał nr 2 do ogłoszenia

wzór
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
nr .... z dnia...........

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. sprzedaży pojazdu
RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997 poj. 2188 ccm, ogłoszonego w dniu 14 grdunia 2011 r., w Oleśnicy pomiędzy:

Gminą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – ..................................................
zwaną dalej Sprzedawcą,
a
......................................

reprezentowanym przez:
............................................

zwanym dalej Kupującym,
o treści następującej:


§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model..........................................................................................................................................

nr nadwozia...........................................................................................................................................

rok produkcji.........................................................................................................................................

nr silnika ..............................................................................................................................................

nr rejestracyjny......................................................................................................................................

§ 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.


§ 3

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................................brutto

słownie .....................................................................................................zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1).

2. Kupujący oświadcza, że dokonał wpłaty całości ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj.: Urzędu Gminy Oleśnica nr

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001

3. Sprzedawca zobowiązuje się do wystawienia Kupującemu faktury VAT w terminie 14 dni od daty zawarcie niniejszej umowy.

§ 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w paragrafie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w ust. 3 niniejszej umowy.

§ 5


Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.


§ 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.


§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.


§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY                                                                     SPRZEDAJĄCY

 

 
Historia zmian
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:07:06
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:09:51
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:11:40
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:14:12
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:18:00
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:18:38
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:20:03
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:21:25
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2011-12-14 godzina 12:25:47
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2012-01-13 godzina 11:54:18
Zmiana treści - Rachwał Ewa 2012-01-13 godzina 11:55:49
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24