Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Smolna, Brzezinka, Dąbrowa, Cieśle, Sokołowice  gm. Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[5] Wyjaśnienia[1] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-08-16 07:29:08
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-08-16 07:32:41
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-08-19 15:45:00 Status : rozstrzygnięty
 

        Oleśnica, dnia 16.08.2016 r.

BI.7031.3.45.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej

oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Smolna, Brzezinka,

Dąbrowa, Cieśle, Sokołowice  gm. Oleśnica


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.1964.16.94 ze zm.)


 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych  pn. Wykonanie  placów zabaw
o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Smolna, Brzezinka, Dąbrowa, Cieśle, Sokołowice  gm. Oleśnica w zakresie : sprzedaży, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych o konstrukcji stalowej oraz siłowni zewnętrznej :

1) Smolna

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Huśtawka krzesełkowa podwójna

1

2

Piaskownica

1

3

Zestaw rekreacyjny(dwie wieże + zjeżdżalnia z dodatkowymi urządzeniami typu ścianka wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1

4

Huśtawka wagowa podwójna

1

5

Huśtawka sprężynowa

1

6

Regulamin

1

7

Ławka z oparciem

2


2) Brzezinka

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Piaskownica

1

2

Huśtawka pojedyncza

1

3

Zestaw rekreacyjny( dwie wieże + zjeżdżalnia z dodatkowymi urządzeniami typu ścianka wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1

4

Stół betonowy do tenisa stołowego

1

3) Dąbrowa

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Zestaw rekreacyjny( dwie wieże + zjeżdżalnia z dodatkowymi urządzeniami typu ścianka wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1

2

Wyciąg górny + wyciskanie siedząc

1

3

Orbitrek

1

4

Wioślarz

1

5

Prasa nożna

1

6

Twister + wahadło

14) Cieśle

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Zestaw rekreacyjny( dwie wieże + zjeżdżalnia z dodatkowymi urządzeniami typu ścianka wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

15) Sokołowice

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Zjeżdżalnia

1

2

Huśtawka wagowa podwójna

1Inwestor nie dopuszcza zastosowania elementów drewnianych.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.

 V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty
( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 3. 
2. Oświadczenie  - wg załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót (odrębne dla każdej miejscowości).
5. Dla urządzeń dołączyć : rysunki, lub karty katalogowe ( w kolorze)  wraz z opisem,   aprobaty lub karty techniczne za zgodność z PN - dla każdej miejscowości  oddzielnie .

VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 14.10.2016 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
19.08.2016 r.  do godz. 15.45  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy  56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta -Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Smolna, Brzezinka, Dąbrowa, Cieśle, Sokołowice  gm. Oleśnica" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

 1. Inne informacje:
  1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
               3140213  - Karolina Morawińska,  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
  2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
  3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
  4. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia.

Z up. WÓJTA

/-/ Krzysztof Skórzewski

ZASTĘPCA WÓJTA

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24