Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 294 dzień roku
do końca pozostało 71 dni
Znak zodiaku:Waga
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2016-12-22 14:45:26
Opublikował - Fluder Mariola 2016-12-22 14:49:48
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-12-28 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia 21 grudnia 2016 r. RGNiOŚ. 7031.29.2016 OGŁOSZENIE o postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EURO na zadanie pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica" I . Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Zamawiający: Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica REGON: 931934791 NIP: 911-17-77-943 województwo: dolnośląskie tel./fax (0-71) 3140200/3140204 e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica, obejmujące: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i w razie konieczności przewiezienie wyłapanych zwierząt do lekarza weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę ; 2) przetrzymanie ich do czasu transportu do schroniska; 3) transport wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska – miejscowości wskazanej przez Zamawiającego; Na dzień ogłoszenia postępowania - Racibórz woj. śląskie . Przewidywana wartość zamówienia w okresie trwania umowy dla ilości zwierząt -do 60 szt. w okresie obowiązywania umowy. Zasady obowiązujące przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt określone zostały w: 1) w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica 2) Uchwale Nr XLIV/313/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2010 r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy. IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają niżej wymienione warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej decyzji--zezwolenia Wójta Gminy Oleśnica na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami; c) wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. VI I . Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami : Mariola Fluder – Kierownik Referatu RGNiOŚ – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia; Tel. Fax: (071) 3140203 / 3140200 wew. 203 Informacje dotyczące zamówienia publicznego będą udzielane w godzinach pracy Urzędu-7.45 – 15.45. VIII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz (czyste strony nie muszą być podpisywane). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 4. Dokumenty załączone do oferty, a określone w pkt. VI ogloszenia, wykonawca przedstawia w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2017 -Gmina Oleśnica" i opatrzonej danymi wykonawcy. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w ogłoszeniu ponosi wykonawca. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24 -pok. Nr 1 – sekretariat ( parter ) - do dnia 28.12.2016 r. do godz. 9 00 . 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24 -pok. Nr 3 -dnia 28.12.2016 r. godz.9.30 . O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje ocena w zakresie kryterium: -cena oferty -100% Z up. Wójta /-/ Mariola Fluder Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Załączniki: 1. Nr 1 - Wzór oferty 2. Nr 2 – Wzór umowy 3. Nr 3- oświadczenie
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24