Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017”
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-01-09 14:22:48
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-01-09 14:25:52
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-01-12 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

     Oleśnica, dnia , 09.01.2017r.


BI.7031.2.2.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”.


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”
Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia:
1. Praca rozliczana będzie interwencyjnie na polecenie Zamawiającego ze wskazaniem miejsca i orientacyjnej
długości.
2. Decyzja o rozpoczęciu zimowego utrzymania zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie (lub SMS). Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi w ciągu 1 godz. od zgłoszenia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi i utrzymanie dróg w danym
standardzie utrzymania zimowego.
4. W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym Wykonawca nie
będzie miał podstaw do wystawienia faktury lub rachunku.
5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej zapytaniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy - operatora sprzętu w telefon komórkowy
( wykaz przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy)
7. Zamawiający mnie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  kilometrów , co będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych.
Wymagania sprzętowe:
- samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką  o ładowności powyżej 6 t lub ciągnik rolniczy/ pojazd mechaniczny o mocy min. 40 KM przystosowane do odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach
– szt. 2

           IV. Warunki udziału w postępowaniu:


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.


 V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty ( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                
VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.04.2017 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
12.01.2017 r.  do godz. 10.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy; 56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”
     
       oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 Wójt

/-/ Marcin Kasina

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3

     
Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-01-09 godzina 14:28:21
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-01-09 godzina 14:32:13
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-01-25 godzina 14:54:32
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24