Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1718 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 351 dzień roku
do końca pozostało 14 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Sprzedaż , dostawa oraz montaż znaków i urządzeń drogowych na terenie Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[6] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2010-10-25 11:47:17
Opublikował - Fluder Mariola 2010-10-25 11:57:17
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2010-10-29 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 25.10.2010 r. ZP.341/13/2010 OGŁOSZENIE postępowań o wartości poniżej 14 000 EURO na zadania pn. Sprzedaż , dostawa oraz montaż znaków i urządzeń drogowych na terenie Gminy Oleśnica I. Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Gminy Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-00-09-917 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Sprzedaż , dostawa oraz montaż znaków i urządzeń drogowych na terenie Gminy Oleśnica w których skład wchodzą: - znaki drogowe ostrzegawcze A - znaki drogowe zakazu B - znaki drogowe informacyjne D - znaki drogowe: drogowskazy , tablice miejscowości „E”, uzupełniające „T” - progi spowalniające oraz lustra drogowe, w ilościach wynikających z załącznika nr 1 do umowy stanowiący integralną cześć umowy. 2. Znaki drogowe będą montowane na uniwersalnych ocynkowanych uchwytach mocujący znak, lustro lub tablicę do słupka z rury stalowej, ocynkowanej, o średnicy fi 60. 3. Znaki muszą spełniać wymagania wynikające z: 1) przepisów zawartych w Załączniku do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. tj. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 2) Szczegółowej specyfikacji technicznej dla znaków drogowych IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty - załącznik nr 1 - załącznik nr 1/1 - kosztorys ofertowy : 1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 3. 2. Oświadczenie zał. nr 4 3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.11.2010 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena . VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29. 10 .2010 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta - Znaki drogowe - gm. Oleśnica ": oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/ 3140217- Wojciech Drapała. 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 3. Umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) załącznik 1/1 - kosztorys ofertowy załącznik nr 1/ 2 - grafika znaków 3) załącznik nr 2 - projekt umowy 4) wzór oświadczenia – zał. nr 3 5) SST- zał. nr 4 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24