Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wszechświętem na realizację powyższego zadania publicznego.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  3 000,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).

  

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
    /-/ Krzysztof Skórzewski