WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 7/1 położona w obrębie Zarzysko i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00087601/0.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1400 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Zarzysko, w odległości około 8,5 km od centrum miasta Oleśnica. 
W okolicy znajdują się użytki rolne. Dojazd do działki drogą śródpolną, gruntową, po ok. 1,2 km droga asfaltowa. 
Teren działki obecnie użytkowany rolniczo, niezabudowany. Działka o kształcie prostokąta.
Zapis w rejestrze gruntów: RIVa – 0,1400 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla terenu działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica teren rozpatrywanej działki oznaczony jest symbolem R – tereny rolnicze.
Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
6.901,00 zł.
7) Cena wywoławcza (zł)
7.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina