WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 380/1 położona w obrębie Spalice uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00040529/0.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,0482 ha
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Spalice, w odległości ok. 5 km od centrum Oleśnicy. W okolicy znajdują się użytki rolne i staw, Dojazd do działki drogą śródpolną, gruntową, po około 0,6 km droga asfaltowa.
Kształt działki wydłużony.
Zapis w rejestrze gruntów: dr – 0,0482 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
ZR/28 – tereny zieleni rolniczo-rekreacyjnej.
Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.
Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
1.954,00 zł.
7) Cena sprzedaży nieruchomości (zł)
1.954,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległych, których właścicielem są osoby fizyczne. Jednocześnie działka nie posiada możliwości do samodzielnego zagospodarowania.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 08.05.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina