WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 570/3 położona w obrębie Poniatowice uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00080564/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,0571 ha
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Poniatowice, w odległości ok. 13,5 km od centrum Oleśnicy. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową z uzbrojeniem w wodociąg i energię elektryczną. Lokalizacja działki dostateczna. W pobliżu nieruchomości teren zabudowy usługowej oraz użytki rolne. W odległości ok. 6 km od rozpatrywanej działki półwęzeł drogowy „Oleśnica-Wschód” na trasie S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa. Kształt działki wydłużony.
Zapis w rejestrze gruntów: dr – 0,0571 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
AG/9 – tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy.
Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków oraz częściowo na obszarze projektowanego przebiegu linii kolei dużych prędkości.
Działka nieużytkowana, częściowo porośnięta samosiejkami sosny.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
20.013,00 zł.
7) Cena sprzedaży netto (zł)
20.013,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległych, których właścicielem jest osoba prawna. Jednocześnie działka nie posiada możliwości do samodzielnego zagospodarowania.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 08.05.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina