WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka ewidencyjna nr 404/7 częściowo zabudowana budynkiem remizy strażackiej nr 12a położona w obrębie Sokołowice i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076633/3.
2) Powierzchnia nieruchomości
Działka 404/7 – 0,1200 ha
Budynek remizy strażackiej – 199,10 m2
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem remizy strażackiej, znajduje się w centralnej części wsi w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Sokołowicach. Zapis w rejestrze gruntów: Bi – 0,0600 ha, RIVb – 0,0600 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
W części U/6 – tereny zabudowy usługowej, w części MN/19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość wykorzystywana jest jako remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP we Sokołowicach.
Okres użyczenia – 10 lat.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina