WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Pomieszczenie remizy strażackiej usytuowane jest na nieruchomości oznaczonej numerem 21/8 położonej w obrębie Wszechświęte i uregulowanej w księdze wieczystej WR1E/00050601/2.
2) Powierzchnia nieruchomości
Remiza strażacka o pow. 50,46 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. łazienką o pow. 5,74 m2
i przebieralnią o pow. 16,43 m2.
3) Opis nieruchomości
Remiza położona jest na działce częściowo zabudowanej wielofunkcyjnym kompleksem, w skład którego wchodzi również świetlica wiejska i hala sportowa. Obok na działce znajduje się szkoła podstawowa, a w pobliżu kościół. Działka położona w centralnej części wsi w obrębie zwartej zabudowy. Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach statutowych OSP we Wszechświętem.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla obszaru rozpatrywanej działki brak obowiązującego planu zagospodarowania miejscowego. Pomieszczenia wykorzystywane będą jako remiza strażacka.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP we Wszechświętem.
Okres użyczenia – 10 lat.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina