Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1213 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 346 dzień roku
do końca pozostało 19 dni
Znak zodiaku:Strzelec
„Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica”.
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[3]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-03-13 13:29:04
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-03-13 13:31:37
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-03-17 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

                                                                                                       Oleśnica, dnia , 13.03.2017r.
BI.7031.3.7.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
„Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica”.


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica o głębokości ubytków od 4-6cm (średnia gr. 5cm) w ilości 1000 m2 w tym:
- oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wycięcie lub frezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,
- posmarowanie dna i krawędzi pionowych naprawianego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
- wypełnienie ubytku masą oraz zagęszczenie z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni ( w przypadku łat o powierzchni większej niż 5m2 przy użyciu rozkładarek do mas bitumicznych),
- posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego”
Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca podejmuje roboty na pisemną, telefoniczną lub e-mailową dyspozycję Zamawiającego                       z określeniem rodzaju remontu do wykonania - miejsca i orientacyjnej ilości oraz terminu wykonania                w okresie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zlecenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu.
3. W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w  zleconym terminie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nowym terminie zakończenia prac w formie pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej zapytaniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika robót do kontaktów z Zamawiającym
6. Zamawiający mnie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakresu zamówienia , co będzie to uzależnione od degradacji nawierzchni jezdni na drogach gminnych i wewnętrznych. .
Wymagania sprzętowe:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi – min 1 szt.
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minut – min 1szt.
- szczotki mechaniczne – min 1 szt.
- skrapiarek do emulsji asfaltowe – min 1 szt.
-  rozkładarka mas bitumicznych – min 1 szt.
- walce wibracyjne  - min 1 szt.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu:


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy  dołączyć do  oferty :                     
1. Oferta – wg załącznik n r1
2. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2017 r.  do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:  Urząd Gminy; 56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24 
z dopiskiem „ Oferta –  Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
 1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3    


Z up. Wójta
/-/ Krzysztof Skórzewski
ZASTĘPCA WÓJTA
 

      Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24