WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 91/6 położona w obrębie Ostrowina i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00087125/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,3615 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostrowina, w odległości około 14 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości dostateczna, czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę bardzo dobrą (przy lesie). 
Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren w odległości ok. 70 m od działki uzbrojony w sieci elektroenergetyczną oraz wodociągową. 
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, las oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,3615 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/12 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
173.490,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
175.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina