Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościSesje Rady Gminy Oleśnica
2021-08-23 10:02:31, opublikował: Kembłowska Agnieszka

     Sesja jest podstawową formą pracy Rady Gminy Oleśnica, tylko na niej mogą być podejmowane wiążące rozstrzygnięcia (uchwały). Obrady Rady są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Wobec powyższego przedstawiam informacje o przebiegu trzech kolejnych sesji Rady Gminy Oleśnica.

XXXI sesja
Radni jednomyślni w sprawie absolutorium oraz wotum zaufania
dla Wójta Marcina Kasiny !

Sesja, która odbyła się 18 czerwca 2021 r. miała szczególny charakter. Poświęcona była debacie nad raportem o stanie gminy oraz zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Wójt Marcin Kasina przedstawił raport, który  obejmuje m.in. informacje o działalności samorządu oraz podległych mu jednostek w roku poprzednim, a także realizację strategii, programów, uchwał i założeń gminy. Nad przedstawionym  raportem została przeprowadzona debata,
w której radni mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogli uczestniczyć również mieszkańcy gminy.
Następnie Rada Gminy rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
W części obrad dotyczących absolutorium Wójt Marcin Kasina omówił sprawozdanie, przedstawiając podstawowe wskaźniki dochodowe oraz wydatkowe zrealizowanego budżetu. Odczytał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Zwieńczeniem wystąpienia Wójta był film, który przedstawił najważniejsze wykonane inwestycje w 2020 r. na terenie gminy Oleśnica.
Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał zgromadzonych z opinią, w której Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia gminy. Do zaprezentowanych dokumentów nie miał zastrzeżeń, więc radnym zarekomendował  udzielenie absolutorium.
Należy wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na 2020 rok plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.
Na zakończenie pierwszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2020 rok. Ww. uchwały zostały podjęte jednomyślnie w trybie jawnym, w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu.
Po głosowaniu Wójt Marcin Kasina podziękował radnym za zaufanie oraz sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych
i pracownikom Urzędu za współpracę. Z kolei Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, pogratulował Wójtowi sukcesu. Do gratulacji dołączyli się również pozostali radni oraz uczestnicy obrad.
W dalszej części sesji, oprócz projektów dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zmian budżetu gminy na 2021 rok, rozpatrzono m.in. następujące akty:
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Oleśnica za 2020 rok;
- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie Smolna, wykorzystywanych jako działki przydomowe i ogródki warzywne;
- w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
- w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oleśnica na rok szkolny 2021/2022.
Na zakończenie sesji Wójt przedstawił informację o zrealizowanych przez siebie pracach między sesjami. Marcin Kasina uczestniczył m.in. w odbiorze chodnika w miejscowości Bystre oraz w odbiorze serca na nakrętki (z Fundacji „Żyj dla innych”) przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica.

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica 

W dniu 15 lipca b.r. o godz. 14.00 Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj otworzył XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Oleśnica. Na początku, zgodnie z porządkiem obrad, radni zalogowali się na terminalach, celem potwierdzenia swojej obecności. Następnie Przewodniczący Rady oświadczył, że na sali obecnych jest siedmiu radnych, co wobec ustawowego składu Rady nie stanowi kworum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. W związku z powyższym, Przewodniczący zamknął obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica jednocześnie informując, że w najbliższym czasie zostanie podany kolejny termin obrad.
 

Kolejna nadzwyczajna sesja Rady

W dniu 2 sierpnia b. r. w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się kolejna XXXIII nadzwyczajna sesja Rady. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, obrady zostały zwołane na wniosek Wójta. Rozpatrzenie projektów uchwał zaplanowanych w porządku sesji poprzedziło przyjęcie przez radnych protokołów z dwóch poprzednich narad. Następnie oprócz aktów finansowych pod głosowanie poddano następujące projekty:
- zmieniający uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Oleśnica;
- w sprawie rozpoznania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej ;
- zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z Miastem Oleśnica na terenie Gminy Oleśnica";
- zmieniający uchwałę nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Spalice.
Ww. uchwały zostały podjęte jednomyślnie w trybie jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu.
Wyjątkiem był projekt uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Uchwała została odrzucona następującą proporcją głosów:
- jestem za 7
- jestem przeciw 8
- wstrzymuję się  0

Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy głosowań radnych zostają podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje i nagrania archiwalne.


Agnieszka Kembłowska
 Biuro Rady